четверг, 7 апреля 2011 г.

Вы видите текст сообщения?

Treść tej wiadomości jest poufna i objęta jest zakazem ujawniania. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem tej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie lub rozprowadzanie jest prawnie zabronione i może być karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość przez pomyłkę, zawiadom nadawcę wysyłając odpowiedź i usuń tę wiadomość wraz z załącznikami ze skrzynki pocztowej.


Содержание этого письма является конфиденциальной и покрыта запрета на раскрытие информации. Получатель может быть только получателю с исключением доступа третьих сторон. Если вы не адресата этого сообщения или уполномоченного сотрудника донести ее до адресата, чтобы сообщить, что ее распространение, копирование или распространение строго запрещено и может быть наказуемо по закону. Если вы получили это сообщение по ошибке, пожалуйста, оповещение отправителя, ответив и удалить это сообщение и навесное оборудование от вашего почтового ящика.

Комментариев нет:

Отправить комментарий